Foldery

Zawartość folderu "Deus.Ex.The.Fall-RELOADED"
obrazek
RELEASE: Deus.Ex.The.Fall-RELOADED

WERSJA GRY: ANGIELSKA

ROK: 2014

GATUNEK: RPG akcji, FPP, cyberpunk, skradanki, thriller

WYMAGANIA SPRZÊTOWE:
PROCESOR: Quad Core i5 2.66 GHz
PAMIÊÆ RAM: 4 GB RAM
GRAFIKA: 1 GB (GeForce GTX 560 lub lepsza)
SYSTEM: Windows XP(SP2)/Vista/7

DATA PREMIERY:
POLSKA: -
ŒWIAT: 18 marca 2014

ZAWARTOή UPLOADU:
reloaded.nfo
rld-deexthfa.isoOPIS:

Deus Ex: The Fall to spin-off serii Deus Ex wyprodukowany przez wewnêtrzne studio firmy Square Enix. Projekt pierwotnie ukaza³ siê w lipcu 2013 roku na urz¹dzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi iOS oraz Android, a w marcu roku kolejnego postanowiono przenieœæ go na komputery osobiste. Tytu³ jest utrzymany w klimatach poprzedniej ods³ony, Deux Ex: Bunt Ludzkoœci, i ma cechy charakterystyczne dla kilku gatunków: cRPG-a, skradanki oraz strzelaniny FPP.

Akcja przenosi gracza do 2027 roku, z³otej ery nauki i technologii oraz okresu, w którym œwiatowe konspiracje s¹ na porz¹dku dziennym. Korporacje rz¹dz¹ œwiatem, bowiem w ich rêkach znajduje siê potê¿na „broñ” – lek potrzebny do ¿ycia ludziom z ró¿nego rodzaju wszczepami. G³ównym bohaterem opowieœci jest niejaki Ben Saxon, by³y cz³onek brytyjskiej jednostki antyterrorystycznej SAS (Special Air Service), który po zdradzie swoich wspó³pracowników, Tyranów, desperacko d¹¿y do prawdy zwi¹zanej z podejrzanymi dzia³aniami koncernów, odpowiadaj¹cych za dostarczanie leków dla ludzi z biomechanicznymi ulepszeniami. Aby tego dokonaæ, bohater odwiedza takie miejsca, jak Moskwa czy Panama.

Mechanika rozgrywki nie odbiega w du¿ym stopniu od tego, do czego przyzwyczai³ nas Deus Ex: Bunt Ludzkoœci. Wiele wykonanych przez gracza akcji ma swoje konsekwencje, a sposób przechodzenia misji zale¿y niejednokrotnie od nas – zadania wykonujemy zarówno po cichu, jak i przy u¿yciu broni palnej. Poniewa¿ Benowi Saxonowi wszczepy s¹ nieobce, to równie¿ dokonujemy modyfikacji postaci, na wzór tego, co znamy z ostatniej, pe³noprawnej produkcji z tego cyberpunkowego cyklu. W grze nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ systemu hakowania czy dialogów z NPC-ami.


INSTALL:

1. Unrar.
2. Burn or mount the image.
3. Install the game.
4. Copy over the cracked content from the /Crack directory on the image to
your game install directory.
5. Play the game.


ZDJĘCIA:

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek