Regulamin Portalu 3gb.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (WSTĘPNE)

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnych oraz płatnych kont dla użytkowników indywidualnych (dalej zwanych "Użytkownikami") w serwisie internetowym 3gb.pl (zwanym dalej "Serwisem" lub "Portalem") i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Operatorem Portalu 3gb.pl jest SDO Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Krakowska 3, zwana w dalszej części "Administratorem" lub "Usługodawcą".

3. Serwis internetowy 3gb.pl służy do przechowywania i udostępniania przez Użytkowników swoich plików innym osobom. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania danych przez Użytkowników. Serwis jest przeznaczony do umieszczania przez Użytkowników plików (w jednostkach logicznych zwanych "Folderami"), z których następnie mogą korzystać z różnych lokalizacji geograficznych, za pośrednictwem sieci Internet, włącznie ze współdzieleniem plików z innymi Użytkownikami.

4. Serwis 3gb.pl zawiera również elementy serwisu społecznościowego w postaci Blogów Użytkowników, Forów dyskusyjnych i systemu Komentarzy, przeznaczonych do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących zainteresowań jego Użytkowników i treści dostępnych w sieci Internet a w szczególności treści udostępnianych przez Użytkowników za pomocą Portalu 3gb.pl (zwanych ogólnie "Materiałami").

5. Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane (dalej: "Użytkownicy Zarejestrowani") - w zakresie na jaki pozwala funkcjonalność darmowego konta lub zakres dostępnej darmowo lub wykupionej usługi.

6. Wymiana publicznie dostępnych informacji (w tym m.in, opinii, spostrzeżeń i komentarzy) między Użytkownikami odbywa się w szczególności za pomocą publikowanych przez Użytkowników Postów, w których Użytkownicy mogą zamieszczać też Materiały.

7. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

Konto Bezpłatne - konto z którego można korzystać bez płacenia abonamentu. Jednakże w ramach Konta Bezpłatnego Użytkownik może też wykupić u Usługodawcy pewne usługi płatne (np. dodatkowy transfer), zgodnie z cennikiem
Konto Płatne - Konto w ramach którego Użytkownik płaci stosowny abonament, zgodnie z cennikiem.
Konto Użytkownika (zwane również Kontem lub "Profilem") - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące tego Użytkownika. Konto Użytkownika może zawierać Materiały udostępnione przez Użytkownika, w tym zwłaszcza dodane przez niego lub pobrane Pliki Hostowane. Konto składa się z Jednostek Treści, którymi mogą być: Opis/Blog Użytkownika, Foldery Użytkownika, opisy i komentarze do plików i folderów, Forum. Jednostki Treści mogą zawierać Materiały, w tym w szczególności Pliki Hostowane (w Folderach na Koncie).
Awatar - obraz reprezentujący wizualnie Użytkownika w formie Obiektu Osadzonego lub Pliku Hostowanego.
Folder - podstawowa Jednostka Treści w Koncie Użytkownika, służąca do przechowywania Plików Hostowanych, zarówno własnych, jak i pobranych od innych Użytkowników.
Jednostki Treści - podstawowa jednostka, w której Użytkownik może zamieszczać treści w postaci Materiałów. Jednostkami Treści są w szczególności Foldery, w których Użytkownik może przechowywać Pliki Hostowane (własne lub pobrane) i Komentarze / Posty.
Forum - rodzaj forum dyskusyjnego prowadzonego w ramach Konta każdego Użytkownika Zarejestrowanego.
Komentarz (zwany również "Postem") - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika (Jednostka Treści) w Portalu w ramach jego systemu forów dyskusyjnych (Forum), blogów Użytkowników prowadzonych w ramach Kont Użytkowników oraz komentarzy do Plików Hostowanych. Dzięki Komentarzom Użytkownik może w sposób tekstowy i/lub w formie multimedialnej dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami, poglądami i opiniami (wyrażać je) oraz zamieszczać Materiały (w tym linki do Plików Hostowanych).
Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.
Nieautoryzowany Dostęp - Użytkownik, który korzysta z Konta, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Portalu, nie posiadając do tego uprawnień.
Obiekt Osadzony - Materiał w formie obiektu osadzonego w kodzie stron Portalu przez Użytkownika (w Komentarzu / Poście). W szczególności chodzi o obrazy, grafiki, obiekty (filmy/clipy) Flash, Java i inne.
Komentarz prywatny (zwany również Postem prywatnym) - Komentarz dostępny jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników; za Komentarz prywatny uważa się też prywatne wiadomości wysyłane pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami ("Wiadomości").
Materiały - wszelkie teksty, informacje, artykuły, opracowania, komentarze, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone w formie elektronicznej przez Użytkownika Zarejestrowanego na serwerach Administratora w celu prywatnego przechowywania lub ich publikacji (w dozwolonym przez prawo i Regulamin zakresie) w Portalu - w tym w formie zarówno Linku, jak i pliku (w tym, w szczególności w formie Obiektu Osadzonego lub Pliku Hostowanego).
Materiały Agregowane - treści dostarczane do Portalu w sposób całkowicie automatyczny (za pomocą tzw. "robotów") ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nagłówki wiadomości ("newsów") z ogólnodostępnych kanałów RSS. Charakter materiałów Agregownych mogą też mieć Materiały Reklamowe.
Materiały Reklamowe - Materiały zawierające treści reklamowe/marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych.
Partner - podmiot prowadzący dystrybucję Utworów w postaci cyfrowej za pośrednictwem Platformy Wydawców.
Partner Marketingowy - Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub wiadomościach wysyłanych do Użytkowników.
Profil Użytkownika (Profil) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.
Platforma Wydawców - system informatyczny stanowiący element infrastruktury Serwisu umożliwiający Partnerom udostępnienie Użytkownikom Utworów w postaci cyfrowej.
Plik Hostowany - Materiał w formie pliku wgranego ("uploadowanego") na serwer Administratora przez Użytkownika i hostowany (utrzymywany) na serwerze Administratora. Plikiem Hostowanym jest również materiał "pobrany" od innego Użytkownika. Pliki Hostowane są przechowywane w wydzielonych logicznie Jednostkach Treści zwanych Folderami.
Portal (zwany również Serwisem) - zbiór stron www zlokalizowanych w danej domenie należącej do Usługodawcy, stanowiący własność Administratora, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym Portalu Materiałów oraz Postów (system forów dyskusyjnych) w celu ich publikacji w Internecie i udostępnienia pozostałym Użytkownikom.
Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników Portalu, znajdujący się pod adresem http://3gb.pl/polityka_prywatnosci.php
Regulamin - niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem http://3gb.pl/regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.
Użytkownik - każda osoba fizyczna lub organizacja, która wykorzystuje Serwis do umieszczania i udostępniania plików i/lub ich pobierania lub do zamieszczania Komentarzy/Postów (z Materiałami lub bez) a także tylko przeglądająca (wyświetlająca) zawartość Portalu - niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła
Usługi Płatne - usługi, za które Usługodawca pobiera opłaty zgodnie z cennikiem, w tym m.in. usługa konta 3gb.pl Explorer i 3gb.pl Maniac oraz usługa dodania dodatkowego transferu.
Utwór - utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, udostępniany Użytkownikom przez Partnerów za pośrednictwem Platformy Wydawców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Portalu Materiały, w tym Pliki hostowane i Komentarze.
Użytkownik Zalogowany - Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się Portalu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła. II. REJESTRACJA W PORTALU

1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu), dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).

3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto i Profil Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Zakres, w jakim dane te mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom określa Polityka Prywatności.

4. Użytkownik w trakcie procesu rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Portalu, ma możliwość zamieszczenia Awatara w ramach swojego Konta. Awatar nie może być sprzeczna z niniejszym Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Awatara w przypadku, gdy narusza on niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

5. Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.

6. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
- zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
- zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;
- wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Administratora, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem następujących danych:
* adresu e-mail;
* hasła do Konta;
* kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych.
- wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu;
- wyraża zgodę na przekazanie przez Administratora danych podanych podczas rejestracji podmiotom trzecim z terenu Unii Europejskiej celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej. Administrator zapewni, iż w takim przypadku podmioty te będą przetwarzać dane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności, iż zapewnią Użytkownikowi możliwość wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

III. KORZYSTANIE Z PORTALU - usługi hostingowe

1. Konto nie może być wykorzystywane do działalności komercyjnej lub wspomagania tej działalności w jakikolwiek sposób. Przez działalność komercyjną rozumie się także umieszczanie przez Użytkowników reklam w jakichkolwiek Jednostkach Treści funkcjonujących w ramach Serwisu, a także inne formy czerpania korzyści majątkowych z posiadania Konta.

2. Zakaz działalności komercyjnej nie dotyczy czerpania korzyści z Programu Partnerskiego 3gb.pl. Przedsiębiorca może założyć bezpłatne konto w Serwisie celem udziału w Programie Partnerskim 3gb.pl, o ile nie będzie ono wykorzystywane do działalności komercyjnej w inny sposób.

3. Każda osoba fizyczna, a także organizacja o charakterze niedochodowym - z zastrzeżeniem punktu III.2, ostatnie zdanie - ma prawo do założenia jednego Konta w Serwisie (zwanego na stronach www "Profilem"), stając się tym samym jego właścicielem.

4. Użytkownik ma prawo do współdzielenia swojego konta z innymi Użytkownikami serwisu, poprzez delegację części swoich uprawnień - odczytu i/lub zapisu plików i/lub operacji na nich. Właściciel konta ma obowiązek zaznajomić współużytkowników swojego konta z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zabrania się jednakże współdzielenia Konta polegającego na oddaniu określonych folderów Konta do wyłącznej dyspozycji innej osoby. W takim przypadku zaleca się tej osobie założenie osobistego konta w Serwisie.

5. Funkcja "pobierz na własny profil" umożliwia skopiowanie pliku z jednego Konta w Serwisie na inne Konto, bez konieczności ściągania i ponownego ładowania pliku. Plik skopiowany w ten sposób jest samodzielnym Plikiem Hostowanym, niezwiązanym z oryginałem. Użytkownik Konta, z którego skopiowano plik w ten sposób, nie ma możliwości ingerowania w dalsze losy kopii, chyba że możliwość taką przewidują przepisy prawa lub niniejszego Regulaminu.

6. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania danych (w tym Postów i/lub Materiałów) przez Użytkowników. W szczególności Serwis jest przeznaczony między innymi do umieszczania przez Użytkowników w Folderach na własnym Koncie Plików Hostowanych (własnych lub pobranych od innych Użytkowników), z których następnie mogą korzystać z różnych lokalizacji geograficznych, za pośrednictwem sieci Internet, włącznie ze współdzieleniem tych plików z innymi Użytkownikami.

7. W przypadku plików zawierających Utwory, funkcja "Pobierz na profil" służy jedynie umieszczeniu linku do pliku zawierającego Utwór na koncie Użytkownika, przy czym plik nadal pozostaje powiązany z kontem Partnera. Użytkownik może wykorzystać skopiowany link do polecania Utworów innym Użytkownikom.

8. Ładując plik na swoje Konto lub korzystając z funkcji Pobierz na profil, (za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 7). Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność jaką przewiduje prawo i niniejszy Regulamin, związaną z ewentualnym naruszeniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem i rozpowszechnianiem danego pliku.

9. Użytkownik może korzystać z Konta Bezpłatnego lub Konta Płatnego. Z zastrzeżeniem postanowień punktu IV niniejszego Regulaminu opłaty związane z Kontami i usługami płatnymi w Serwisie stanowią wynagrodzenie za świadczone przez Administratora usługi hostingowe oraz inne usługi świadczone przez Administratora odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w związku z czym uiszczenie tych opłat nie daje Użytkownikowi uprawnienia do korzystania z jakichkolwiek usług świadczonych przez inne podmioty, jak również korzystania z cudzych treści, chociażby treści te (Materiały) zostały umieszczone w Serwisie.

10. Konta płatne Użytkownik opłaca z góry na określony czas. Dokonując zakupu usługi, Użytkownik zgadza się na jej natychmiastowe aktywowanie. Ewentualna rezygnacja z korzystania z usługi nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu opłaty.

11. Korzystanie z Konta Płatnego polega na prawie do korzystania przez określony czas z Konta o określonej ilości limitu transferu (okres ten zwany jest dalej "Abonamentem").

12. Dodatkowy transfer polega na jednokrotnym zwiększeniu limitu transferu, który nie ulega odnowieniu. Transfer dodatkowy jest zużywany automatycznie w chwili, w której Użytkownik pobiera plik. Transfer dodatkowy nie ma żadnych ograniczeń czasowych.

13. W zamian za uiszczoną opłatę Użytkownik uzyskuje specjalne punkty, które pełnią funkcję jednostek rozliczeniowych oraz kuponów rabatowych służących do rozliczania należności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług Płatnych (dalej zwane "Punktami").

14. Jeśli Konto zostało założone lub Abonament został wykupiony na początku lub pod koniec doby, dzień, o którym mowa w punkcie III.16. niniejszego regulaminu, może odpowiadać stosownie dniu tygodnia przed dniem założenia konta/wykupienia Abonamentu lub dniu tygodnia po dniu założenia konta/wykupienia Abonamentu.

15. W określonych sytuacjach Usługodawca może poszczególnym Kontom przyznać Punkty bez konieczności uiszczania opłaty. Takie Punkty przyznawane są Użytkownikom w oparciu o ogólne wytyczne określone na stronie Serwisu. Usługodawca dołoży starań, aby punkty przyznawane były zgodnie z tymi wytycznymi, nie udziela jednakże żadnego zapewnienia ani gwarancji przyznania punktów w przypadkach wskazanych w wytycznych przyznawania punktów.

16. Usługodawca udostępnia specjalny rodzaj Kont - Konta Edu - przeznaczone dla grup uczniów i studentów oraz innych grup osób współpracujących, celem wspólnego zdobywania i poszerzania wiedzy. Konta Edu służą do ułatwienia dzielenia się materiałami edukacyjnymi między osobami korzystającymi z danego Konta, zwłaszcza do wymiany notatek z zajęć, skryptów itp. Konta Edu są bezpłatne, ściąganie plików z ich zasobów nie jest obwarowane żadnymi limitami ani nie wymaga posiadania własnego Konta w Serwisie.

17. Konta Edu służą do wymiany własnych materiałów osób korzystających z takiego Konta, w związku z czym nie mogą być wykorzystywane do pobierania bez ograniczeń Materiałów z zasobów innych Kont

18. Konta Edu powinny spełniać następujące warunki:
- służyć określonej grupie ludzi skupionej np. wokół klasy, szkoły, roku, kierunku studiów etc,
- służyć wymianie materiałów ściśle związanych z nauką przedmiotów i kierunków studiowanych przez członków grupy korzystającej z danego Konta lub zdjęć i innych materiałów o niewielkim rozmiarze, związanych z życiem społecznym grupy osób korzystających z danego Konta.

19. Usługodawca przyznaje status Edu Kontom zgłoszonym za pomocą specjalnego formularza na podstawie własnej, swobodnej oceny spełniania warunków wymienionych w punkcie III.18., przy czym decyzja Usługodawcy w tym zakresie ma charakter ostateczny.

20. Usługodawca zastrzega sobie prawo odebrania statusu Edu w każdym czasie, w razie stwierdzenia nadużyć lub gdy Konto przestanie spełniać warunki wymienione w pkt. III.16 - III.20. lub w innych punktach niniejszego regulaminu.

21. Każde istniejące w Serwisie Konto bezpłatne powinno być aktywnie wykorzystywane, w szczególności przynajmniej raz na trzy miesiące powinno nastąpić zalogowanie Użytkownika Konta, tj. zalogowanie przy użyciu hasła właściciela. W przeciwnym razie Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta lub innych działań w celu zwolnienia nazw Kont dla innych Użytkowników.

22. Użytkownicy Zarejestrowani mogą zamieszczać na serwerach Administratora, w celu publikacji w Portalu, Komentarze oraz Materiały opatrzone tytułem i krótkim opisem treści zawartych w Komentarzu lub Materiale. W szczególności Komentarze oraz Materiały mogą być zamieszczone w Komentarzach i/lub w Blogu Konta Użytkownika.

23. Administrator nie ingeruje w treść Komentarzy i Materiałów znajdujących się na Kontach Użytkowników.

24. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Konta. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian niniejszego regulaminu klikając w odpowiedni link w ustawieniach swojego Konta lub wysyłając ze swojego Konta na adres email Administratora prośbę o usunięcie danych

25. W Portalu mogą znajdować się Materiały Agregowane. Administrator nie ma wpływu na ich treść, która pobierana jest całkowicie automatycznie przez tzw. "roboty".

26. Korzystanie z Serwisu wymaga przeglądarki internetowej oraz włączonej obsługi języka JavaScript, plików cookies i wyskakujących okien (popup).

27. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia plików, które nie zostały pobrane przez conajmniej 6 miesięcy conajmniej jeden raz.

IV. KORZYSTANIE Z PORTALU - korzystanie z Utworów

1. Infrastruktura Portalu pozwala współpracującym z Portalem Partnerom na udostępnienie Użytkownikom plików zawierających Utwory za pośrednictwem Platformy Wydawców.

2. Pliki zawierające Utwory są oznaczone w specjalny sposób. Pliki zawierające Utwory zostały umieszczone w Portalu przez Partnera albo przez Użytkowników, lecz w tym ostatnim przypadku tylko pod warunkiem, że zostały włączone do puli Utworów udostępnianych przez Partnera w skutek pochodzącego od Partnera wiarygodnego zawiadomienia. Pełną odpowiedzialność za treść plików wchodzących do puli Utworów udostępnianych przez Partnera ponosi tylko i wyłącznie Partner.

3. Użytkownik może korzystać z Utworów Partnera poprzez pobieranie pliku zawierającego Utwór Partnera, zapisywanie go na własnych nośnikach danych jak również odtwarzanie Utworu Partnera przez Użytkownika dla własnego użytku prywatnego. Pobrany Utwór jest dostępny i widoczny jedynie dla tego Użytkownika, który go pobrał niezależnie od tego, czy został umieszczony w Folderze chronionym hasłem, czy też w Folderze dostępnym publicznie.

4. Pobranie przez Użytkownika pliku wchodzącego do puli Utworów udostępnianych przez Partnera następuje w drodze umowy zawieranej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem, który zamierza korzystać z takiego pliku. Administrator nie jest stroną takiej umowy oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zawarcia, wykonania bądź niewykonania tej umowy względem jej stron lub jakichkolwiek innych osób trzecich. Pobranie przez Użytkownika z Utworu powoduje zmniejszenie liczby Punktów Użytkownika zgodnie z cennikiem.

5. W skutek wiarygodnego zawiadomienia pochodzącego od Partnera lub innego podmiotu, plik zawierający Utwór Partnera umieszczony przez Użytkownika na Koncie może zostać włączony do puli plików udostępnianych przez Partnera, co może równocześnie wiązać się z zamianą pliku na pochodzący od Partnera plik zawierający kopię tego samego Utworu. Nie zwalnia to Użytkownika z ewentualnej odpowiedzialności za bezprawne rozpowszechnianie pliku. Próby obejścia systemu udostępniania Utworów przez Partnerów lub ponownego umieszczenia pliku objętego tym systemem może skutkować odpowiedzialnością z tytułu naruszenia niniejszego Regulaminu jak również odpowiedzialnością karną lub cywilną w związku z bezprawnym rozpowszechnianiem plików.

V. ZASADY UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW W FOLDERACH, KOMENTARZACH I INNYCH JEDNOSTKACH TREŚCI

1. Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Komentarze/Posty oraz Materiały, Pliki hostowane i Awatary, które zamieścił w Portalu w ramach dostępnych Jednostek Treści. W przypadku skonfigurowania swojego konta (poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach konta lub udostępnienia hasła do folderu) w taki sposób, że Użytkownicy niezalogowani mogą dodawać do niego Komentarze, Materiały i Pliki hostowane, Użytkownik zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za Komentarze/Posty, Materiały i Pliki hostowane umieszczone przez niezalogowanych Użytkowników na jego koncie.

2. Użytkownik Zarejestrowany umieszczając Komentarz lub jakiekolwiek Materiały w ramach dostępnych na Portalu Jednostek Treści, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet, oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.

3. Jeżeli zdaniem Użytkownika Post lub Materiał (w dowolnej Jednostce Treści) narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą przycisku "Zgłoś nadużycie" umieszczonego obok Postu lub innej Jednostki Treści.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
- umieszczania materiałów o charakterze erotycznym lub z innych względów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia w taki sposób, by osoby niepełnoletnie lub nie życzące sobie kontaktu z tego typu materiałami nie były narażone na przypadkowy z nimi kontakt,
- nadawania umieszczanym plikom nazw i umieszczania opisów zgodnych z rzeczywistą zawartością plików,
- wpisania w formularzu rejestracyjnym Konta w Serwisie opisu charakteryzującego, jakiego rodzaju pliki będą tam przechowywane, a w wypadku zmiany przeznaczenia Konta - do zmiany tego opisu,
- bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu dostępnego pod adresem http://3gb.pl/regulamin.php i zapoznawania się z nimi,
- korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
- nieumieszczania na Koncie plików, które są wykorzystywane jako składniki stron www lub aplikacji wykonywalnych.

VII. NAKAZY I ZAKAZY

1. Użytkownikowi zabrania się:
a) umieszczania materiałów (stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
b) rozpowszechniania za pomocą Serwisu treści naruszających rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne jak również treści rażąco drastycznych (np. przedstawiających sceny egzekucji, ludzkie zwłoki lub inne treści),
c) umieszczania treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie,
d) rozpowszechniania za pośrednictwem Konta i Folderów plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie, za wyjątkiem promocji Utworów Partnera,
e) zakładania Kont i umieszczania plików o nazwach naruszających przepisy prawa, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje, przy czym zakaz ten dotyczy także opisów Kont i plików,
f) podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,
g) zamieszczania w Serwisie skryptów i programów wykonywalnych oraz umieszczania plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych Użytkowników, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików, sztuczne naliczanie punktów, sztuczne zliczanie transferu,
h) pobierania plików z Serwisu w jakikolwiek sposób bez uprzedniego odwiedzenia przez Użytkownika stron Serwisu, z obejściem limitów transferu obowiązujących w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza sposoby przewidziane w ramach normalnych funkcji Serwisu,
i) utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,
j) obciążania serwera obsługującego Serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu na Koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia Konta,
k) umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika plików i treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób.
l) udostępniania plików w folderze zabezpieczonym hasłem z równoczesnym publicznym udostępnieniem na Koncie hasła lub informacji pozwalającej na jego łatwe odgadnięcie,
m) podejmowania prób sztucznego wypozycjonowania własnego Konta na liście kont wskazanych jako ostatnio założone, ostatnio odwiedzane lub najaktywniejsze, umieszczane na głównej stronie Serwisu,
n) odpłatnego przenoszenia a także wszelkich innych form odpłatnego udostępniania części lub całości konta (Nieautoryzowany Dostęp),
o) zamieszczania w Postach lub jakichkolwiek innych dostępnych na Portalu Jednostkach Treści jakichkolwiek prywatnych "regulaminów", "disclaimerów", informacji o wyłączeniu odpowiedzialności własnej lub innych Użytkowników w jakiejkolwiek formie lub treści,

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SANKCJE

1. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z danego pliku (dotyczy to również korzystania z plików z wykorzystaniem dedykowanego dla Portalu programu narzędziowego 3gbDownloader, którego zasady korzystania określa dodatkowo osobna licencja).

2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Materiały zamieszczone przez Użytkownika w ramach jakiejkolwiek dostępnej na portalu Jednostki Treści, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

3. W przypadku wykrycia naruszenia lub próby naruszenia punktu VII.1. lit. n) Regulaminu (Nieautoryzowany Dostęp), Usługodawca uprawniony jest, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, do naliczenia kary umownej w wysokości do dziesięciokrotności wartości korzyści uzyskanych przez to działanie, a w przypadku trudności w ustaleniu wartości takich korzyści, w wysokości do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia z tytułu Abonamentu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4. Naruszenia postanowień niniejszego regulaminu mogą, według uznania Usługodawcy, skutkować ostrzeżeniem, blokadą publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadą Konta, usunięciem poszczególnych plików, ograniczeniem możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięciem Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Usługodawcy uznane za niepożądane, może on zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, żądając zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się Użytkownika niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego regulaminu. W sytuacjach wyjątkowych Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania publicznego dostępu do Konta, części plików lub całkowitej blokady dostępu do Konta.

5. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań.

IX. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
- usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich plików, znajdujących się w Serwisie,
- natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
- zmiany parametrów Konta w Serwisie, w przypadku Kont płatnych, przy czym w czasie trwania opłaconego Abonamentu mogą to być wyłącznie zmiany podnoszące wartość świadczonej usługi,
- usunięcia Komentarzy lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje,
- okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,
- przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w portalu 3gb.pl na inny kompetentny podmiot,
- całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Serwisu.

2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za:
- udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
- jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania plików bądź spowodowanej tym niemożności udostępniania jego plików,
- wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
- wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami.
- skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta),
- informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,
- szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
- działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych,
- za ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy i Materiałów.

X. ZMIANY REGULAMINU

1. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.

2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, ze względu na ważne przyczyny.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres abuse@3gb.pl. Zgłoszenia naruszeń można też dokonywać za pomocą odpowiednich formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu mogą być przesyłane za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego Serwisu lub w formie pisemnej, na adres podany w pkt. 1 niniejszego regulaminu, i będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania ich w systemie lub otrzymania pisma.

4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2013 r.